ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, ως ισχύει, και Ν. 3471/2006), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Επιχείρηση συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον όταν εσείς οι ίδιοι μας τα παρέχετε εκουσίως καταχωρώντας τα στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας ή/και στην φόρμα εγγραφής μέλους και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας των μεταξύ μας συναλλαγών και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, την τιμολόγησή σας, την παράδοσης της παραγγελίας σας, την εξυπηρέτηση των εν γένει αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με τα προϊόντα μας. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των μεταξύ μας συναλλαγών.
Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δε συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, που αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 2(β’) Ν. 2472/1997.

Η Επιχείρηση θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της κατά τον ανωτέρω τρόπο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Η Επιχείρηση ουδέποτε γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός αν επιτάσσεται προς τούτο από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί/ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (πχ. κληρώσεις, διαγωνισμούς κλπ.) και γενικότερα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς η Επιχείρηση να ευθύνεται για την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης και το εγγεγραμμένο μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του προς την Επιχείρηση να κοινοποιεί/ανακοινώνει τα ανωτέρω στοιχεία του αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό.

Η συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Επιχείρησης, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως ισχύει, για λόγους παροχής των υπηρεσιών της, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Για τον σκοπό αυτό ο χρήστης και το εγγεγραμμένο μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από το γεγονός ότι ο χρήστης και το εγγεγραμμένο μέλος χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων τους από συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την Επιχείρηση, οι οποίες και μπορεί να είναι αποδέκτες των δεδομένων.

Εφόσον δε ληφθεί αντίθετη εντολή, η Επιχείρηση δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, μέσω της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων με κάθε τρόπο και μορφή (ενδεικτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα, ανακοινώσεις και ενημερώσεις μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής). Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης και το εγγεγραμμένο μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του προς την Επιχείρηση σχετικά με τα ανωτέρω.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 2472/1997. Επίσης, έχει το δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997. Για την ενδεχόμενη άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών (πρόσβασης/αντίρρησης, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης και διαγραφής), μπορεί να απευθύνεται στην Επιχείρηση, αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ethicsnp.gr είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση της Επιχείρησης (οδός Ιωνίας αρ. 49, Ν. Σμύρνη).